Kinetics of extraction of the silicon, aluminum, and calcium of the basalt from the Daubaba deposit

Authors

  • V.M. Shevko M.Auezov South Kazakhstan State University
  • A.D. Badikova M. Auezov South Kazakhstan State University
  • M.A Tuleev M. Auezov South Kazakhstan State University
  • G.E. Karataeva M.Auezov South Kazakhstan State University

DOI:

https://doi.org/10.31643/2019/6445.20

Keywords:

basalt, coke, lime, steel chip, electric smelting, time, ferroalloy, calcium carbide.

Abstract

The article presents the results of the experimental studies of the kinetics of electric smelting of the basalt from the Daubaba deposit, the main components of which are 50.5% SiO2, 19.9% Al2O3, 9.3% CaO, 9.6% Fe2O3 with the extraction of the silicon and aluminum into the ferroalloy, calcium into the calcium carbide. The effect of electric smelting time (from 10 to 60 minutes) and the amount of lime (from 0 to 30% from weight of basalt) on the degree of extraction of Si and Al into the alloy and Ca into CaC2 was determined. The studies were carried out by the method of planning the experiments with the usage of roto-standard plans of second order (Box-Hunter plan) with exploring graphic optimization of technological parameters. The electric smelting was carried out in a graphite crucible. The mass of the furnace-charge in each experiment was 400 g. It was found that: extraction of Si, Al into the alloy, and Ca into the calcium carbide becomes noticeable in the first 10 minutes of the process; in the absence of lime, the maximum degree of extraction of the silicon, aluminum in the alloy and the calcium, respectively, contain 80.8%, 72.2% and 69% in 45 minutes; the presence of lime in the furnace-charge allows you to increase the degree of extraction of the calcium in the calcium carbide to 79.8%, however, at this time, the extraction of the silicon and aluminum decreases. To extract 77.1-86.8% of the silicon, 75-82% of the aluminum in the alloy and 75-79% of the calcium in the calcium carbide, the duration of the electric smelting should be 46-50 minutes and the amount of lime to 6.1% from weight of basalt.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

V.M. Shevko, M.Auezov South Kazakhstan State University

Doctor of technical sciences, professor of M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan.

A.D. Badikova, M. Auezov South Kazakhstan State University

master of engineering and technology, specialist junior researcher of M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan.

M.A Tuleev, M. Auezov South Kazakhstan State University

master of technical sciences, a specialist of higher educational qualifications of M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan.

G.E. Karataeva, M.Auezov South Kazakhstan State University

candidate of technical sciences, associate professor of M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent,  Kazakhstan.

References

AbdullinI.Sh., Sharifullin F.S., ZhdankinD.Yu. Modifikaciya bazal'tovyh teploizolyacionnyh materialov VCH plazmoj ponizhennogo davleniya (Modification of basalt heat-insulating materials with high-pressure plasma of reduced pressure) // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta = Bulletin of Kazan Technological University. - 2014. - V. 17, N 14. - P. 147-149 (in Russ.).

Shevko V.M., Karatayeva G.E., Amanov D.D., Badikova A.D., Bitanova G.A. Joint Production of Calcium Carbide and A Ferroalloy of TheDaubaba Deposit Basalt. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). - 2019. - V. 10, N 2.- P. 1187-1197 (inEng.)

Shevko V., Karataeva G., Badikova A., Amanov D., Tuleev M. Thermodynamic model of the influence of temperature and carbon on the production of ferroalloy and calcium carbide from the basalt of Dubersay deposit// Kompleksnoe Ispolʹzovanie Mineralʹnogo syrʹa. 306(3), 2018, 86–94. https://doi.org/10.31643/2018/6445.21 (in Eng.).

Tajmasov B.T., Zhanikulov N.N., Kaltaj A.R., Nurmaganbet N., Kosymbekova A. Mineral'no-syr'evye istochniki dlja jenergosberegajushhego proizvodstva portland cementnogo klinkera (Mineral resource sources for energy-saving manufacturing of portland cement clinker). –N 2.-2016. -P. 95-101/ (in Russ.).

Committee of Geology and Subsoil Use [electronic resource] –2019. –URL: http://info.geology.gov.kz/ru/informatsiya/spravochnik-mestorozhdenij-kazakhstana/tverdye-poleznye-iskopaemye/item/даубабинское-3 (in Russ.).

Amanov D.D., Shevko V. M., Karatayeva G.E., Serzhanov G.M. Thermodynamic analysis ofobtaining ferroalloy from silicon-aluminum-containingsilica clay // Chemistry & Chemical Technology. -2017. -V. 11, N 4. - P 411-414 (in Eng.).

Kozlov K.B., Lavrov B.A. Polucheniekarbidakal'ciya v dugovojpechi i ego analiz(Preparation of calcium carbide in an arc furnace and its analysis). - St. Petersburg: St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University). - 2011, 24 (in Russ.).

Bogdanov S.P., Kozlov, KB, Lavrov, B.A., Soloveinik, E.Ya. Elektrotermicheskie processy i reaktory (Electrothermal processes and reactors). - St. Petersburg: Science project. - 2009, 424 (in Russ.).

Akhnazarova S.A., Kafarov B.V. Metody optimizacii eksperimenta v himicheskoj promyshlennosti(Experiment Optimization Methods in the Chemical Industry). - M.: High school. - 1978, 319 (in Russ.).

Ochkov V.F. Mathcad 14 dlyastudentov, inzhenerov i konstruktorov (Mathcad 14 for students, engineers and designers).St. Petersburg: BHV-Petersburg. -2007, 368 (in Russ.).

Downloads

Published

2019-06-04

How to Cite

Shevko, V., Badikova, A., Tuleev М., & Karataeva, G. (2019). Kinetics of extraction of the silicon, aluminum, and calcium of the basalt from the Daubaba deposit. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources, 309(2), 83–89. https://doi.org/10.31643/2019/6445.20