Electrothermal production of ferroalloy from tripoli

Authors

  • V.M. Shevko M.Auezov South Kazakhstan University
  • N.M. Mirkayev M. Auezov South Kazakhstan University
  • D.K. Aitkulov National Center on complex processing of mineral raw materials of the Republic of Kazakhstan

DOI:

https://doi.org/10.31643/2023/6445.07

Keywords:

tripoli, electric melting, thermodynamics, ferroalloys, ferrosilicon

Abstract

The article presents the research results on the electrothermal production of a ferroalloy from an amorphous sedimentary rock tripoli. The studies were carried out by electric melting in a single-electrode arc furnace using the second-order rotatable experiment planning (Box-Hunter plan). The influence of the amount of coke and steel chips on the degree of extraction of silicon into the alloy and the content of silicon in it is determined. It was found that silicon from tripoli to ferroalloy passes by 49-90.6%, and the silicon content in the alloy is 28-48%. Ferrosilicon grade FS25 (23.0-29% Si) is formed in the presence of 30-33.6% coke and 40.6-45.0% steel chips, grade FS45 (41-46.6% Si) with 32.1-40.9% coke and 26.2-37.0% steel chips. The maximum degree of silicon extraction (90.0-90.3%) in FS45 grade ferrosilicon (42.6-43.5% Si) is observed in a small coke range (36.0-37.3%) and steel chips (33.0-35.2%). Using tripoli instead of quartzite in the charge makes it possible to reduce the duration of the process by 1.2 times.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

V.M. Shevko, M.Auezov South Kazakhstan University

Doctor of technical sciences, professor, head of the Department of Metallurgy of  M. Auezov South Kazakhstan University. Tauke Khan Avenue, 5, 160002, Shymkent, Kazakhstan.

N.M. Mirkayev, M. Auezov South Kazakhstan University

Doctoral student of the Department of Metallurgy of M. Auezov South Kazakhstan University. Tauke Khan Avenue, 5, 160002, Shymkent, Kazakhstan.

D.K. Aitkulov, National Center on complex processing of mineral raw materials of the Republic of Kazakhstan

Doctor of technical sciences, professor, director of scientific research of National Center on complex processing of mineral raw materials of the Republic of Kazakhstan. Zhandosov st., 67, 050036, Almaty, Kazakhstan.

References

Dobycha trepela i proizvodstvo produktov na yego osnove [Tripoli extraction and production products based on it]. (Electron resource) 2022. (Аccessed 06.05.2022), URL: https://spbtpp.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf?ysclid=l526a8kmvo690697294 (in Russ.).

Tripoli Mining. Encyclopedia of Arkansas (Electron resource) 2022. (Аccessed 19.06.2022), URL: https://encyclopediaofarkansas.net/entries/tripoli-mining-5957/

Ivanov SE, Belyakov AV. Diatomite and its applications. Glass Ceram2008;65:48–51). https://doi.org/10.1007/s10717-008-9005-6

Babushkin VI, Matveev GM, Mchedlov-Petrosyan OP. Thermodynamics of Silicates. Berlin; New York: Springer-Verlag;1985

Yermilova EY, Kamalova ZA, Rakhimov RZ. Complex organomineraladditive for blended portland cement.Inorganic Materials: Applied Research.2016;7:593-597. https://doi.org/10.1134/S2075113316040092

Pyatko YN, Akhmetova RT, Khatsrinov AI, Fakhrutdinova VK, Аkhmetova АY, Gubaydullina АМ. Vliyaniye ulʹtrazvukovoy obrabotki na svoystva trepela [Effect of ultrasonic treatment on the properties of Tripoli]. Fundamentalʹnyye issledovaniya=Fundamental research 2015; 12 (2):320-324 (in Russ.).

Popletnova YuV, Mukhortova AV. Trepel kak perspektivnyy material dlya polucheniya vysokoeffektivnoy teploizolyatsii [Tripoli as a promising material for obtaining highly efficient thermal insulation]. XI vserossiyskaya konf. studentov i aspirantov: Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya v XXI veke: mater. mezhdunar. konf.[XI All-Russian student conference and graduate students Chemistry and chemical technology in the XXI study: proceedings of Internation. Conf.]. Tomsk, Russia, 2010.127-129. (in Russ.).

Popov AV, BukhtoyarovDV, Poltavets DV, Khatuntseva SYu. Application of the natural mineral in firefighting -zeolite-containing tripoli. Occupational safety in industry.2022;2:70-75, https://doi.org/10.24000/0409-2961-2022-2-70-75

Yurmazova TA, Shakhova NB, Hoang Tran Tuan. Adsorption of inorganic ions from aqueous solutions using mineral sorbent-Tripoli. Proceedings MATEC Web of Conferences 85: Chemistry and Chemical Technology in XXI Century (CCT 2016)Tomsk, Russia, 2016.7,85.01017. https://doi.org/10.1051/matecconf/20168501017

KapustinFL, BashkatovNN, HelaR. The effect of opal-containing rocks on the properties of lightweight oil-well cement.Solid State Phenomena.2021;325:47-52. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.325.47

Mirkaev NM, Shevko VM, Lavrov BA. Elektrotermicheskoye polucheniye ferrosplava iz trepela [Electrothermal production of ferroalloy from tripoli]. Sbornik materialov Respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Collection of materials of the Republican Scientific and Practical Conference] Tashkent, Uzbekistan, 2022.91-93(in Russ.).

Shevko V, Kaskin P, Badikova A, Amanov D. Obtaining of ferrosilicon from technogenic magnetite concentrate. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra= Complex Use of Mineral Resources.2020;313(2):71-78. https://doi.org/10.31643/2020/6445.20

Legemza J, Findorak R, Bulko B, Briancin J. New Approach in Research of Quartzes and Quartzites for Ferroalloys and Silicon Production. Metals.2021;11(4):670. https://doi.org/10.3390/met11040670

Shevko VM, Badikova AD, Tuleev MA, Karataeva GE. Kinetics of extraction of the silicon, aluminum and calcium of the basalt from the daubaba deposit. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra= Complex Use of Mineral Resources2019;2:83-89. https://doi.org/10.31643/2019/6445.20

Shevko VM, Amanov DD, Karataeva GE,Aitkulov DK. Complex ferroalloy obtaining from silicon-and aluminum –containing silica clay. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra= Complex Use of Mineral Resources.2016;4:39-45.

Shevko VM, Aitkulov DK, Karatayeva GE, Badikova AD, Tuleyev MA, Amanov DD. Kompleksnaya pererabotka bazal'ta i domennogo shlaka s polucheniyem ferrosplavov i karbida kal'tsiya [Complex processing of basalt and blast-furnace slag with the production of ferroalloys and calcium carbide]. Shymkent: SKGU. M. Auezov.2020, 210. (in Russ.).

Akhnazarova SL, Kafarov VV. Metody optimizacii eksperimenta v himicheskoj promyshlennosti [Experiment Optimization Methods in the Chemical Industry]. Moscow: High school.1985, 327. (in Russ.).

Ochkov VF. Mathcad 14 dlya studentov, inzhenerov i konstruktorov [Mathcad 14 for students, engineers and designers]. St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2009,512 (in Russ.).

Inkov AM, Tapalov T, Umbetov UU, Hu Wen Tsen V, Akhmetova KT, Dyakova ET. Optimization methods: e-book.Shymkent: SKGU.2003.

State standard 1415-93. Ferrosilitsiy. Tekhnicheskiye trebovaniya i usloviya postavki[Ferrosilicon. Technical requirements and terms of delivery]. Moscow: Standartinform.2011. (in Russ.).

Downloads

Published

2022-07-25

How to Cite

Shevko, V., Mirkayev, N., & Aitkulov, D. (2022). Electrothermal production of ferroalloy from tripoli. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources, 324(1), 50–56. https://doi.org/10.31643/2023/6445.07

Most read articles by the same author(s)