Deparation of dump slags at the Balkhash copper smelting plant

Authors

  • B.K. Kenzhaliyev “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC; Satbayev University
  • S.A. Kvyatkovsky “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC; Satbayev University
  • S.M. Kozhakhmetov “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC
  • L.V. Sokolovskaya “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC
  • A.S. Semenova “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC

DOI:

https://doi.org/10.31643/2018/6445.16

Keywords:

sulphide copper concentrate, Vanyukov smelting, matte, waste slag, magnetite, heat balance.

Abstract

The purpose of this work is to determine the regularities of reducing the losses of valuable metals with waste slag of copper smelting in the conditions of the Balkhash copper smelter. The change in the raw material base, the introduction of low-quality copper concentrates in the Balkhash copper smelter (BCS) on the VF-1 and VF-2 (Vanyukov furnaces), are accompanied by the production of waste slag containing increased copper content, which requires additional technological operations for their depletion. Smelting in optimal conditions can exclude the organization of separate processing waste slag. Ways to improve the autogenous smelting of copper concentrates at BCS are the following: strict adjustment of the charge composition by basic metals and silicon dioxide, temperature regime, maintaining the heat balance with the possibility of using fuel, optimal operation of the electric mixer. A study of the dependences between the copper content in charge and slag on furnaces VF-1 and VF-2 of BCS allows establishing that the amount of slag increases 1.5-2 times with a decrease of the copper content in the charge 2 times. Reducing the copper content in the feed increases the losses of copper in the slag. The dependences of the copper content in waste slag on content of magnetite and zinc indicate that an increase of the magnetite content from 8 up to 11 % leads to an increase of the copper content in the slag for 0.4-0.5 %. An increase of the zinc content from 4 up to 6 % leads to increase for 0.3-0.5 % of copper content in the slag. Thermal studying of samples of dump slag, produced on furnaces VF-1 and VF-2 showed that the temperature of the slag at the outlet of the electric mixer should be at least 1300 °C. This temperature is difficult to reach by autogenous smelting regime. To solve the problem of complete separation of slag and matte, it is necessary to overheat slag for 70-80 0С, which will realise at electric energy consumption 80 kWt·h/t of slag and allows obtaining waste slag of the optimal composition.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

B.K. Kenzhaliyev, “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC; Satbayev University

Doctor of Technical Science. Director General – Chairman of the Board of JSC Institute of Metallurgy and Ore beneficiation, laboratory of pyrometallurgy of heavy non-ferrous metals.

S.A. Kvyatkovsky, “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC; Satbayev University

Doctor of Technical Science, Head of the laboratory, Institute of Metallurgy and Ore beneficiation JSC, laboratory of pyrometallurgy of heavy non-ferrous metals.

S.M. Kozhakhmetov, “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC

Doctor of Technical Science, Chief Researcher, Institute of Metallurgy and Ore beneficiation JSC, laboratory of pyrometallurgy of heavy non-ferrous metals.

L.V. Sokolovskaya, “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC

Candidate of Technical Science, Senior researcher, Institute of Metallurgy and Ore beneficiation JSC, laboratory of pyrometallurgy of heavy non-ferrous metals.

A.S. Semenova, “Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation” JSC

Leading engineer, Institute of Metallurgy and Ore beneficiation JSC, laboratory of pyrometallurgy of heavy non-ferrous metals.

References

Altushkin I.A., Korol' Yu.A., Golov A.N. Innovatsii v metallurgii medi na primere realizatsii proyekta rekonstruktsii ZAO «Karabashmed'». Chast' I. Vybor osnovnogo plavil'nogo agregata (Innovations in copper metallurgy by the example of a realization of a reconstruction project of «Karabashmed» JSC. Part 1. Choice of a basic melting device). Tsvetnyye metally = Non-ferrous metals. 2012. 8, 25-34 (in Russ.).

Bellemans I., De Wilde E., Moelans N., Verbeken K. Metal losses in pyrometallurgical operations –A review. Advances in Colloid and Interface Science.2018. 255, 47-63. https://doi.org/10.1016/j.cis.2017.08.001

Guo Z., Pan J., Zhu D., Congcong Y. Mechanism of composite additive in promoting reduction of copper slag to produce direct reduction iron for weathering resistant steel. Powder Technology. 2018.329, 55-64. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2018.01.063

Guo Z., Pan J., Zhu D., Zhang F. Innovative methodology for comprehensive and harmless utilization if waste copper slag via selective reduction-magnetic separation pr oce ss. Journal of Cleaner Production. 2018. 187, 910-922. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.264

Sarfo P., Wyss G., Ma G., Das A., Young C.Carbothermal reduction of copper smelter slag for recycling i n t o p i g i r on and glass. Minerals Engineering. 2017. 107, 8-19. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2017.02.006

Ryabko A.G., Tsemekhman L.SH. Razvitiye avtogennykh protsessov v metallurgii medi i nikelya(Development of autogenic processes in metallurgy of copper and nickel). Tsvetnyye metally = Non-ferrous metals. 2003. 58-63 (in Russ.).

Tarasov A.V., Zaytsev V.I. Izvlecheniye tsennykh sostavlyayushchikh iz shlakov mednogo proizvodstva ( E x tr action of valuable constituents from slags of copper production). Tsvetnaya metallurgiya = Nonferrous metallurgy. 2011. 7-8, 60-67 (in Russ.).

Semenova I.N., Kirpichenkov I.A. Razrabotka sistemy upravleniya temperaturnym rezhimom plavki v pechi Vanyukova (Development of the control system for temperature conditions of melting process in the Vanyukov furmace). Tsvetnyye metally = Non-ferrous metals. 2009. 5, 59-62 (in Russ.).

Kozhakhmetov S.M., Kvyatkovskiy S.A., Ospanov Ye.A., Bekenov M.S., Kamirdinov G.SH. Perspektivy osvoyeniya besflyusovoy avtogennoy plavki smesi vysokokremnezemistykh i zhelezistykh mednykh kontsentratov na Balkhashskom medeplavil'nom zavode(Perspective of developing flux-free an autogenous smelting of a high-silica and high-ferrous copper concentrates mix on Balkhash copper-smelting factory). Tsvetnyye metally = Non-ferrous metals. 2010. 4, 63-65 (in Russ.).

Komkov A.A., Ladygo Ye.A., Bystrov S.V.Issledovaniya povedeniya tsvetnykh metallov v vosstanovitel'nykh usloviyakh (Investigations of the behavior of non-ferrous metals under reducing conditions). Tsvetnyye metally = Non-ferrous metals.2003. 6, 32-37 (in Russ.).

Lazarev V.I., Spesivtsev A.V., Bystrov V.P., Ladin N.A., Zaytsev V.I. Razvitiye plavki Vanyukova s obedneniyem shlakov (Development of Vanyukov melting with depletion of slags). Tsvetnyye metally = Non-ferrous metals.2 000. 6, 33-36. (in Russ.).

Komkov A.A., Bystrov V.P., Rogachev M.B. Raspredeleniye primesey pri plavke mednogo sul'fidnogo syr'ya v pechi Vanyukova (Distribution of impurities during melting of copper sulfide raw materials in Vanyukov furnace). Tsvetnyye metally = Non-ferrous metals. 2006. 5, 17-25 (in Russ.).

Pat. 2441081 RU. Sposob pirometallurgicheskoy pererabotki med'soderzhashchikh materialov (Method of pyrometallurgical processing of copper-bearing materials). Shashmurin N.I., Posokhov YU.M., Zagaynov V.S., Stukov M.I., Kosogorov S.A., Mamayev M.V. Opubl. 27.01.2012, 1(in Russ.).

Kadyrov E.D. Kompleksnaya avtomatizirovannaya sistema upravleniya pirometallurgicheskim proizvodstvom medi(Integrated automatic process control system of pyrometallurgical copper production). Zapiski Gornogo institute = Journal of Mining Institute. 2011. 192, 120-124 (in Russ.).

Danilova N.V., Kadyrov E.D. Algoritmy nechetkoy logiki v upravlenii avtogennoy plavkoy medno-nikelevykh sul'fidnykh materialov (Algorithms of fuzzy-logic in control of autogenous fusion of copper-nickel sulphidic materials). Zapiski Gornogo institute = Journal of Mining Institute. 2011. 192, 130-135 (in Russ).

Danilova N.V., Kadyrov E.D. Primeneniye nechetkoy logiki dlya modelirovaniya protsessa plavki medno-nikelevogo kontsentrata v pechi Vanyukova(Application of fuzzy-logic for modeling of process of fusion of the copper-nickel concentrate of Vanyukov furnace). Zapiski Gornogo instituta = Journal of Mining Institute. 2011. 192, 107-110 (in Russ.).

Ospanov Ye.A. O soderzhanii medi v shlakakh pechi Vanyukova (About content copper in slag of Vanyukov furnace). Kompleksnoye ispol'zovaniye mineral'nogo syr'ya = Complex use of mineral resources. 2007. 3, 44-49 (in Russ.).

Bekenov M.S., Sokolovskaya L.V., Kvyatkovskaya M.N., Semenova A.S. Pererabotka sul'fidnykh kontsentratov v pechi Vanyukova s obedneniyem shlakov po medi (Processing sulfide concentrates by Vanyukov smelting with decrease copper content in slag). Kompleksnoye ispol'zovaniye mineral'nogo syr'ya = Complex use of mineral resources. 2010. 5, 14-20 (in Russ.).

Downloads

Published

2018-08-01

How to Cite

Kenzhaliyev, B., Kvyatkovsky, S., Kozhakhmetov, S., Sokolovskaya, L., & Semenova, A. (2018). Deparation of dump slags at the Balkhash copper smelting plant. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources, 306(3), 45–53. https://doi.org/10.31643/2018/6445.16

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>